algemene voorwaarden icon
Algemene voorwaarden
Algemene Voorwaarden Rees Outdoor Fit (versie 2019)

Op deze pagina vindt u de Algemene Voorwaarden die Rees Outdoor Fit hanteert tijdens alle trainingen en outdoor evenementen.

Rees Outdoor Fit is gevestigd te Wapenveld en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Zwolle onder nummer 88985997.

Artikel 1. ALGEMENE VOORWAARDEN

a.      Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen enerzijds een consument (een deelnemer) die deelneemt aan een outdoor work-out (bijvoorbeeld : bootcamp, survivalruntraining, outdoor evenement en/of run), aangeboden en/of verzorgd door Rees Outdoor Fit, statutair gevestigd te Kanaaldijk 40, Wapenveld, sportlocatie Sportpark Zandbergen 2 te Wapenveld.

b.     Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke strippenkaart en elk abonnement die/dat een deelnemer recht geeft op deelname aan een bootcamp of survivalrun training.

c.      Zowel door aanschaf van een strippenkaart of abonnement, alsook door deelname aan een bootcamp, survivalruntraining, outdoor evenement en/of run verklaart de deelnemer zich akkoord met deze Algemene Voorwaarden.

d.     Rees Outdoor Fit kan deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Grote inhoudelijke wijzigingen zullen kenbaar worden gemaakt via de website. De laatste versie is altijd de geldende versie en is steeds beschikbaar op de website van Rees Outdoor Fit. Op verzoek wordt een exemplaar van de Algemene Voorwaarden verstrekt.

e.     Indien een deelnemer niet akkoord gaat met een van de doorgevoerde wijzigingen in de Algemene Voorwaarden, behoudt de deelnemer het recht het abonnement te beëindigen. In overleg is restitutie mogelijk voor lopende abonnementen en/of strippenkaarten.

Artikel 2. VEILIGHEID EN GEZONDHEID

a.      Een deelnemer aan een bootcamp, survivalruntraining, outdoor evenement en/of run dient zelf in te schatten of hij/zij geschikt is voor deelname aan een training of outdoor evenement en is hiervoor zelf verantwoordelijk. Indien een deelnemer gezondheidsklachten heeft, of indien hij/zij een andere reden heeft om te twijfelen aan een deelname, dient de deelnemer zelf advies in te winnen bij een arts.

b.     De deelnemer moet ten alle tijden instructies van het personeel, trainers of vrijwilligers van de training of het evenement opvolgen. Bij ernstige misdragingen houdt de organisator (Rees Outdoor Fit) zich het recht voor de deelnemer te weigeren deel te nemen aan het evenement of training zonder dat de deelnemer daarbij aanspraak kan maken op gemaakte kosten of inschrijfgeld.

c.      De deelnemer is altijd zelf verantwoordelijk om obstakels en hindernissen op een veilige en verantwoorde manier te nemen. Bij ieder obstakel of hindernis heeft de deelnemer de mogelijkheid om het obstakel of de hindernis over te slaan.

Artikel 3. AANSPRAKELIJKHEID

a.      Het beoefenen van sport kan risico’s met zich meebrengen. Het meetrainen aan een evenement, bootcamp of survivalrun training geschiedt dan ook geheel op eigen risico. Rees Outdoor Fit of de trainers zijn niet en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele ongevallen (alsmede de gevolgen daarvan zoals blessures of persoonlijk letsel) tijdens trainingen, wedstrijden of demonstraties, hoe ernstig ook.

b.     Rees Outdoor Fit is niet verantwoordelijk voor het zoekraken, achterlaten of beschadiging van persoonlijke eigendommen.

c.      Rees Outdoor Fit adviseert derhalve om geen sieraden te dragen tijdens de bootcamp, survivalruntraining, outdoor evenement en/of run, dit ten gunste van de deelnemer zelf als van anderen betreffende lichamelijk letsel, verlies of schade.

d.     Rees Outdoor Fit is niet verzekerd voor schade van een deelnemer. De deelnemer verklaart dat hij/zij zelf verzekerd is of zich zal verzekeren voor schade geleden ten gevolge van de deelname aan een bootcamp, survivalruntraining, outdoor evenement en/of run.De deelnemer doet hierbij dan ook onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van haar recht op schadevergoeding voor enige directe of indirecte schade die is ontstaan, ontstaat of zal ontstaan in verband met deelname aan een bootcamp, survivalruntraining, outdoor evenement en/of run bij Rees Outdoor Fit.

Artikel 4. HOUDING

a.      Van elke deelnemer aan een bootcamp, survivalruntraining, outdoor evenement en/of run bij Rees Outdoor Fit wordt respect en discipline verwacht. Zowel ten opzichte van je trainer en medesporter, toewijding voor de sport en een goede teamgeest.

b.     Iedere deelnemer aan een bootcamp, survivalruntraining, outdoor evenement en/of run bij Rees Outdoor Fit wordt zowel binnen als buiten de trainingslocatie als sportvriend en als mens geaccepteerd. Degene die zich daar geen gehoor aangeeft, kan na een waarschuwing verwijderd worden van de trainingslocatie.

Artikel 5: PORTRETRECHT

a.      Rees Outdoor Fit behoudt zich het recht voor om fotografische of andere opnamen die tijdens de bootcamp, survivalruntraining, outdoor evenement en/of run zijn gemaakt, te gebruiken voor promotiedoeleinden of te delen via Social Media en website. Bezwaar hiertegen moet vooraf of bij aanvang van de training of outdoor evenement duidelijk gemaakt zijn bij Rees Outdoor Fit via een mondelinge of schriftelijke afspraak.

b.     Heb je geen bezwaar tegen het bovenstaande, maar wil je achteraf een specifieke gepubliceerde foto waarop jij duidelijk in beeld bent verwijderd hebben, dan kun je hierover contact opnemen met Rees Outdoor Fit.